Časté dotazy

Vlastnictví nemovitosti

Kdo a kdy vloží do katastru nemovitostí kupní smlouvu?
Kupní smlouvu vkládá do katastru nemovitostí naše společnost po složení celé částky kupní ceny.
Kdy nabývá vklad do katastru nemovitostí právní moc?
Poté, co katastr nemovitostí povolí vklad a tento vklad následně provede, nabývá vklad právní moci zpětně ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.
Co je to provedení vkladu?
Vkladem se rozumí zápis vkladu nebo výmaz vkladu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v katastru nemovitostí v zákonem stanovených případech. Doručením návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu je zahájeno řízení, v průběhu kterého katastrální úřad zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro povolení vkladu. Pokud zjistí, že návrh má určité nedostatky, upozorní toho, kdo návrh předložil a stanoví mu přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Jakmile dospěje k závěru, že podmínky jsou splněny, rozhodne, že se vklad povoluje a následně vklad provede. V případě, že zjistí, že podmínky splněny nejsou, návrh na vklad zamítne.
Co je to návrh na vklad?
Návrhem na vklad se obecně rozumí návrh na zahájení řízení o zápisu vlastnického práva, zástavního práva, práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo předkupního práva předložený katastru nemovitostí, případně návrh na výmaz takového práva. Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení písemného návrhu účastníků řízení (nebo některého z nich) katastrálnímu úřadu.
Co je to spoluvlastnický podíl?
Věc, tedy i nemovitost, může být ve spoluvlastnictví více vlastníků. Spoluvlastnický podíl pak vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci (například poloviční nebo třípětinový podíl na věci). Velikost podílů je pak určující při rozhodování o hospodaření se společnou věcí, kdy se pro přijetí rozhodnutí o této společné věci musí vyslovit nadpoloviční většina určená podle podílů, tzn. nad 50 %.
Co je to nemovitost?
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) v § 119 vymezuje pojem nemovitost takto: "nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem". Z uvedeného vyplývá, že pozemky jsou vždy nemovitostmi, a to bez ohledu na jejich určení a výměru (pozemky jsou i lesy, rybníky, cesty atd.), zatímco ze staveb jsou nemovitostmi pouze ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Zda se jedná o stavbu spojenou se zemí pevným základem je pak nutno posoudit podle konkrétního případu. V rozsahu působnosti zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. v platném znění se za samostatné nemovitosti považují i byty a nebytové prostory, jsou-li předmětem vlastnictví.
Co jsou bytová studia?
Ubytovací jednotky (ateliéry, apartmány, studia) - jsou specifické jednotky, které nemají charakter standardního bytu, z důvodu například nižšího oslunění, vyšší hlučnosti nebo z důvodů funkčního určení pozemku podle územního plánu. Ubytovací jednotky jsou z právního hlediska nebytové jednotky. Jinak však splňují všechny parametry pro bydlení, obsahují koupelnu i kuchyňskou část jako byty. Ubytovací jednotky jsou z právního hlediska definovány ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.
Z textu § 10 odst.1 zákona o evidenci obyvatel vyplývá, že pokud bude jednotka zkolaudována jako ubytovací jednotka ve smyslu § 3 písm.h) vyhl.č. 137/1998, je možno se zde přihlásit k trvalému pobytu bez jakýchkoli omezení.
Může si u nás koupit nemovitost i cizinec?
Od 1.5.2004 není pro fyzické osoby, kteří jsou občany EU, problém nabývat nemovitosti v České republice. Příslušníci ostatních států mohou nabývat nemovitosti na území České republiky v souladu se smlouvami uzavřenými s jednotlivými zeměmi.
Co je to Návrh na vklad zástavní smlouvy?
Návrh na vklad zástavní smlouvy je žádost na katastrální úřad o zápis zástavní smlouvy do katastru nemovitostí.
Co je to Návrh na vklad kupní smlouvy?
Návrh na vklad kupní smlouvy je žádost na katastrální úřad o zápis kupní smlouvy do katastru nemovitostí a o zápis kupujícího jakožto vlastníka převáděné nemovitosti.
Co je to Kupní smlouva?
Kupní smlouva slouží pro převod nemovitosti mezi dvěma smluvními stranami. V kupní smlouvě musí být specifikován prodávající, kupující, předmět převodu, podmínky převodu, finanční podmínky atd. Kupní smlouva se po podpisu obou stran a po splnění podmínek z ní vyplývajících vkládá na katastrální úřad, který po jejím prostudování smlouvu zapíše a jako vlastníka nemovitosti uvede kupujícího.
Co je to Smlouva o smlouvě budoucí kupní?
Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní se budoucí prodávající a budoucí kupující zavazují k podpisu kupní smlouvy na předmětnou nemovitost. Smlouva o smlouvě budoucí kupní slouží jako podklad pro hypoteční banku k získání hypotečního úvěru.
Co je to Rezervační smlouva?
Rezervační smlouvou a složením rezervačního poplatku získává budoucí kupující předkupní právo na předmětnou nemovitost. Od rezervační smlouvy se dá odstoupit za podmínek v ní specifikovaných.

Užitečné odkazy

Zákony na webu
Portál územního plánování
Sbírka předpisů ČR
Nahlížení do katastru nemovitostí
Mapa Prahy s odkazy na katastr
Státní fond rozvoje bydlení
Portál územního plánování