Časté dotazy

Společenství vlastníků

Jakým zákonem se řídí spoluvlastnické vztahy v domě?
Zákonem č. 72/1994 Sb.
Co je to SVJ (společenství vlastníků jednotek)?
Společenství vlastníků jednotek je speciální typ právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, případně vykonávat i činnost související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží i jiným subjektům.
Kdo hradí náklady spojené se vznikem a registrací SVJ?
Náklady spojené se vznikem a registrací Společenství jsou obvykle hrazeny ze společných nákladů domu a činí v podstatě jen náklady za účast notáře na prvním shromáždění, kde je volen výbor (nebo jeden zástupce) a schváleny stanovy a náklady na samotnou registraci.
K jakému účelu se SVJ zakládá?
SVJ je určeno k ochraně zájmů vlastníků jednotek, kteří jsou současně i spoluvlastníky společných částí domu a to v tom, že jeho založení zajišťuje péči o jejich spoluvlastnické podíly, tzn. zajišťuje správu, údržbu a provoz společných částí domu a jeho prostřednictvím je zajištěno rozhodování i mezi jednotlivými vlastníky jednotek.
Kdy se volí výbor SVJ?
Výbor SVJ se volí na první schůzi shromáždění, která se musí konat nejdéle do 60-ti dnů ode dne jeho vzniku a svolává jí původní vlastník budovy. O průběhu Hlasování se děje tak, že se velikost hlasů váže na velikost spoluvlastnického podílu na společných prostorách, který náleží k vlastnictví jednotky. Výbor je obvykle volen na 2-5 let dle stanov společenství.
Jaká je struktura SVJ?
Zákon upravuje strukturu Společenství tak, že určuje orgány společenství, kterými jsou jednak shromáždění vlastníků jednotek a výbor společenství (případně vlastník jednotky, kterého, v případě, že není zvolen výbor, pověří shromáždění spoluvlastníků funkcí výboru-pověřený vlastník).
Jak vzniká členství v SVJ?
Členství ve Společenství je povinné ze zákona (§ 9 odst. 5), což znamená, že vzniká všem vlastníkům jednotek dnem, kterým Společenství vzniklo. Dalším vlastníkům jednotek vzniká členství dnem, kterým nabudou vlastnictví k jednotce.
Kdy vzniká SVJ?
Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí poslednímu z těchto vlastníků.
Kdo zajišťuje správu nových budov?
Správu budovy zajišťuje její vlastník. V případě, kdy je budova rozdělena na jednotky, je správa domu svěřena společenství vlastníků, které je dle ustanovení § 9 zák. 72/1994 Sb. v platném znění jako právnická osoba způsobilé vykonávat veškerá práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnost související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží i jiným subjektům. Společenství vlastníků pak může pověřit správce, fyzickou nebo právnickou osobu, který správu domu vykonává jako živnost nebo v pracovněprávním vztahu příp. v jiném režimu podle zákona.

Užitečné odkazy

/stanovy.pdf Stanovy společenství vlastníků jednotek

Zákon č. 72/1994 Sb.