Časté dotazy

Stavební dokumentace

Co je to dokumentace skutečného provedení stavby?
Tato dokumentace se provádí po dokončení díla. Zobrazuje skutečný stav, případně změny, ke kterým došlo oproti schválené dokumentaci ke stavebnímu povolení. Dokumentace tzv. skutečného provedení se dokládá ke kolaudaci. Vlastník je následně povinen uchovat tuto dokumentaci po celou dobu existence stavby.
Co je dokumentace ke stavebnímu povolení?
To je dokumentace přikládaná k žádosti o stavební povolení na stavební úřad. Její podrobnost vyhovuje ke zhodnocení technických aspektů proveditelnosti stavby, opět s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při užívání stavby. Rozsah dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006.
Co je to tendrová dokumentace?
Tendrová dokumentace je dokumentace, která se předkládá dodavatelským firmám jako podklad pro předložení rozpočtu na stavební práce tj. na postavení stavby. Na základě podaných nabídek vycházejících z tendrové dokumentace se provádí výběr nejvhodnější formy pro realizaci díla.
Kdo je autorský dozor?
Autorský dozor je zástupce autora stavby, který kontroluje, zda je stavba prováděna dle projektové dokumentace, případně ujasňuje dotazy dodavatele stavby na především architektonická řešení detailu. Ani jeden z dozorů (technický dozor investora nebo autorský dozor) nenese odpovědnost za provádění stavby, ta je přímo na dodavateli, resp. stavbyvedoucím.
Kdo je technický dozor investora?
Technický dozor investora je zástupce investora, který kontroluje, zda je stavba prováděna dle harmonogramu a v požadované kvalitě, operativně řeší případné dotazy dodavatele při výstavbě.
Co je nabytí právní moci a kdy k němu dochází?
Nabytí právní moci je formální akt, kdy rozhodnutí, v našich činnostech nejčastěji územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nabude platnosti. K nabytí právní moci v uvedených případech dochází přibližně do 14 dnů od vydání rozhodnutí. Během této doby mají účastníci řízení právo se odvolat. Rozhodnutí bez nabytí právní moci je neplatné.
Co je to kolaudační rozhodnutí?
Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, která vyžadovala stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, které je výsledkem kolaudačního řízení. Kolaudační řízení je zahájeno na písemný návrh stavebníka a probíhá před stavebním úřadem, který vydal stavební povolení. V průběhu kolaudačního řízení stavební úřad zjišťuje, zda byla stavba provedena v souladu se stavební dokumentací, zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Pokud stavební úřad v kolaudačním řízení zjistí na stavbě závady, které brání jejímu užívání, stanoví stavebníkovi lhůtu pro jejich odstranění, a na tuto dobu také přeruší kolaudační řízení.
Stavbu lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí a případné změny účelu užívání jsou přípustné jen po předchozím ohlášení stavebnímu úřadu, který o nich rozhodne, nebo nařídí nové kolaudační řízení.
Co je to územní rozhodnutí?
Územní rozhodnutí je výsledkem rozhodování správních orgánů, většinou stavebních úřadů, o konkrétním opatření, jež se má uskutečnit v daném území, resp. o konkrétním využití pozemku k navrhovanému účelu (např. rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu, rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o stavební uzávěře atd.).
Územní řízení je zahájeno na návrh účastníka řízení nebo z podnětu správního orgánu a rozhodnutí je závazné nejen pro stávajícího navrhovatele a ostatní účastníky řízení, ale i pro jejich právní nástupce.
Co je to stavební povolení?
Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení, pokud se nejedná o případy drobných staveb, stavebních úprav atp., kde postačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení je rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem ve stavebním řízení, které obsahuje závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a ve kterém je rozhodnuto i o námitkách účastníků řízení. Stavební řízení je zahájeno na žádost stavebníka, který dokládá předepsanou dokumentací.
Toto rozhodnutí má časově omezenou platnost a zpravidla platí po dobu dvou roků od nabytí právní moci, pokud stavební úřad nestanoví dobu delší.

Užitečné odkazy

Portál územního plánování
Stavební zákon