Portfolio služeb

Inženýrská činnost

  • návrh stavební zakázky (projekční činnost, vypracování studií, jednání s příslušnými úřady, dotčenými osobami, odhad stavebních nákladů a důsledků na provoz stávající nemovitosti)
  • vypracování prováděcí projektové dokumentace
  • vyhledání dodavatele stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem se souhlasem majitele
  • spolupráce při přípravě smlouvy o dílo
  • příprava stavební zakázky - průzkum trhu, specifikace podkladů, analýza rozsahu požadovaných činností
  • vyhodnocení nabídek, především pak z hlediska plnění tendrových podmínek a cenové kalkulace
  • součinnost při zpracování finálního návrhu smlouvy o dílo a všeobecných smluvních podmínek
  • zajištění stavebně technického dozoru
  • zajištění vyjádření dotčených orgánů a souhlasu příslušného stavebního úřadu
  • zajištění kolaudačního řízení