Portfolio služeb

Realizace staveb

 • zastupování mandanta směrem k dodavatelům stavby, příslušným odborným organizacím a dalším partnerům zapojeným do realizace díla
 • technický dohled nad prováděním prací, kontrolovat dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, dodržování norem a jiných technických předpisů
 • kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu.
 • vedení pravidelných kontrolních dnů
 • vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami smluv mezi mandantem a dodavateli stavební a technologické části stavby
 • projednávání dodatků a změn projektu
 • kontrola kvality prováděných prací, zajištění odstranění nekvalitně provedených prací a jejich bezvadné provedení
 • kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí, strojů a zařízení
 • kontrola částí dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými
 • spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 • spolupráce s projektantem a s dodavateli při navrhování a provádění opatření na odstranění případných závad projektu
 • kontrola zda zhotovitel a jeho subdodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a zda evidují doklady o jakosti
 • přebírání a uchovávání dokladů prokazujících kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, revize apod.)
 • kontrola dodržování BOZP a požárních předpisů.
 • uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby
 • kontrola, zda zhotovitel dodává materiály a výrobky v souladu s projektovou dokumentací, obchodními specifikacemi a odsouhlasenými vzorky
 • řízení nákladů v průběhu realizace projektu, vyřizování veškeré finanční agendy se zhotovitelem
 • kontrola cen prací, dodávek i množství v případě změn díla
 • projednání veškerých změn provádění díla, oproti smluvním podmínkám a dopadem do nákladů (vícepráce, méněpráce)
 • návrh fakturace plateb
 • rozbor finančních požadavků zhotovitele, jejich projednávání a podání návrhu na řešení sporů
 • převzetí díla
 • zajištění odstranění případných vad a nedodělků
 • zajištění souhlasu s užíváním stavby
 • předání díla včetně všech jeho součástí mandantovi